Algemene voorwaarden 

 

HA66 - Professional Organizer 

Hendrika Tichelaar

Zuiderbolwerk 19

8861 EW Harlingen

1. Algemeen

1.1. De persoon of instelling die met HA66 - Professional Organizer  een overeenkomst aangaat, wordt hierna opdrachtgever genoemd.

1.2 HA66 - Professional Organizer  wordt hierna HA66  genoemd.

1.3. De leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die HA66 sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit

2.1. HA66 verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van HA66.

3. Bevestigen van opdrachten - offerte

3.1. Na het inventariseren van de hulpvraag tijdens een gratis telefonische intake stuurt HA66 per email een offerte. Deze bevat een beschrijving van de betreffende opdracht, een overzicht van kosten en een verwijzing naar de  leveringsvoorwaarden van HA66 Professional Organizer.

3.2. De opdrachtgever bevestigd de opdracht door middel van ondertekening van de offerte. 

3.3. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kan opdrachtgever de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. Is er reeds begonnen met de opdracht dan vervalt deze termijn.

4. Privacy

4.1. HA66 houdt zich er strikt aan alle informatie en vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Verplaatsen van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren verplaatst, brengt HA66 geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang verplaatst of niet nakomt, is HA66 gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor een opdracht kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en HA66 op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. HA66 heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht PO Harlingen onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht maakt HA66 zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren. Als het HA66 niet lukt om binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende opdracht of deel ervan kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is HA66 niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. HA66 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met HA66. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij HA66 heeft gemeld.

9. Prijzen en Betaling

9.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, worden apart aangegeven

9.2. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van HA66 dat vermeld staat op de factuur en op de website

9.4  Als opdrachtgever in gebreke blijft de factuur tijdig te betalen, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

9.5. Als opdrachtgever in verzuim is, dan komen alle incassokosten voor rekening van opdrachtgever.