Algemene voorwaarden 

HA66 - Professional Organizer Harlingen

Hendrika Tichelaar

Zuiderbolwerk 19

8861 EW Harlingen

1. Algemeen

1.1. De persoon of instelling die met HA66 - Professional Organizer Harlingen een overeenkomst aangaat, wordt hierna opdrachtgever genoemd.

1.2 HA66 - Professional Organizer - Opruim coach Harlingen wordt hierna PO Harlingen genoemd.

1.3. De leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die HA66 sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit

2.1. PO Harlingen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van PO Harlingen.

3. Bevestigen van opdrachten

3.1. Na het overeenkomen van een opdracht stuurt PO Harlingen een bevestiging. Deze bevat een beschrijving van de betreffende opdracht en een verwijzing naar de  leveringsvoorwaarden van PO Harlingen.

3.2. De opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord met de gestuurde bevestiging van de opdracht en voorliggende leveringsvoorwaarden.

3.3. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

4. Privacy

4.1. PO Harlingen houdt zich er strikt aan alle informatie en vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Verplaatsen van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren verplaatst, brengt PO Harlingen geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang verplaatst of niet nakomt, is PO Harlingen gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor een opdracht kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en PO Harlingen op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. PO Harlingenheeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht PO Harlingen onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht maakt PO Harlingen zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren. Als het PO Harlingenniet lukt om binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende opdracht of deel ervan kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is PO Harlingen niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. PO Harlingenis nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met PO Harlingen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij PO Harlingen heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door PO Harlingenof anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door PO Harlingenafgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

9. Prijzen en Betaling

9.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, worden apart aangegeven

9.2. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van PO Harlingen dat vermeld staat op de factuur en op de website